• צרו קשר

   מלאו את פרטיכם או חייגו 058-4287877

  • מסמך זה משמש כתקנון ומפרט את תנאי השימוש באתרwww.lalywatsu.co.il

    

   מבוא

   1. האתר מופעל ע”י ללי טיפולי מים (“החברה”).
   2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים.
   3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ומתייחסים לשימוש בכל עמודי האתר ובכל מתחם המופעל תחת כתובת זו.
   4. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר.
   5. כל שימוש באתר זה כפוף לתקנון האתר ומותנה בקריאתו ואישורו ומהווה הצהרה מצד המשתמש/הלקוח (“הלקוח”) כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח ובין החברה בכל עת.
   6. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) יש לקבל את הסכמת הוריך, או האפוטרופוס החוקי שלך, טרם ביצוע רכישה דרך האתר.

    

   זכות השימוש באתר, אבטחת מידע ופרטיות

   1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המוזן באתר ועל פרטיות לקוחותיה. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
   2. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוח, אלא לצרכי מתן שירות ללקוח, לרבות באמצעות ניהול ותיפעול מיטבי של אתר זה להבטחת חווית שירות מיטבית ללקוח ובכפוף לכל דין.
   3. זכויות השימוש שיוקצו ללקוח הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה ואין לשתף בהן כל צד שלישי.
   4. ללקוח המשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
   5. החברה רשאית לבטל או להגביל כל זכות שימוש בכל עת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהנמקה.
   6. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין ולא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל תוכנה ו/או יישום אחר העשוי להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

    

   הגבלת גיל לשימוש באתר

    תנאי בסיסי לשימוש באתר ולביצוע כל רכישה הוא שהרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

    

   רכישה

   1. ניתן לרכוש ברכישה נוחה ובטוחה את המוצר באתר בכל עת.
   2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
   3. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.
   4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
   5. החברה נוקטת באמצעים סבירים לווידוא נכונות המידע המופיע באתר, אך אין היא אחראית במקרה של טעויות שנפלו בתום לב. הלקוח פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם לו בשל כל תוכן ו/או מידע כאמור ו/או הסתמכות הלקוח עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכו’.

    

   מדיניות אספקת מוצרים

   אספקת המוצרים ללקוח הינה דיגיטלית ומבוצעת מייד עם ההזמנה ובכל מקרה לא  יותר מיום עסקים אחד לאחר אישור הרכישה.

    

   מדיוניות ביטולים

   1. ביטול עסקה יתאפשר וייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק)  ורק ביחס למוצרים שנרכשו באמצעות אתר זה.
   2. במקרה של ביטול הזמנה שבוצע כדבעי ואושר, זיכוי יועבר לכרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
   3. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המוחרגים בחוק הנ”ל.
   4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.
   5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
   6. הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

    

   ביטול עסקה ע”י החברה ו/או האתר

   1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא. במקרה של ביטול כאמור על ידי החברה תועבר הודעה בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל, או בטלפון ללקוח בתוך 72  שעות ממועד קליטת ההזמנה.
   2. מבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף 3 לעיל, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח ובמקרה כזה לא תעמוד ללקוח כל טענה כנגד החברה:
   • במקרה שנפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחירו או תיאורו.
   • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” ו/או, עקב תקלה מהותית במערכות המיחשוב ו/או התקשורת של החברה ו/או בכל מקרה ו/או אירוע אחר שאינו בשליטת החברה ועשוי לעכב, למנוע או לשבש את תקינות האתר או אספקת המוצרים.
   • במקרה של הפרת חיוב מצד הלקוח, לרבות אי-מסירת מידע מלא ומדוייק ו/או במקרה של אי-מתן אישור לעסקה מחברת האשראי.

    

   זכויות קניין רוחני

   1. האתר והתוכן המוצג בו שייכים בלעדית לחברה ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או אישי, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
   2. הלקוח מתחייב שלא לבצע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בפרטיות לקוחות אחרים ו/או בזכויות קניינה הרוחני של החברה (זכויות רשומות ובלתי רשומות).

    

   הגבלת אחריות

   1. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, לרבות:
   • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   • עקב הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל הלקוח במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
   • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר;
   • הפרעות זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תקלת תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה מטעות, אי דיוק או ממחדל שנעשה בתום לב בתוכן באתר;

    

   דין וסמכות שיפוט

   1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בנצרת תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

    

   בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה:

   טלפון: 058-4287877

   מייל:  info@lalywatsu.co.il

   מושב אביאל

   3783500

   0
    0
    עגלת הקניות שלך
    העגלה ריקה
    דילוג לתוכן